V E R T R E T U N G S P L A N für Mittwoch, den 24.02.2021


Klasse: 10A Vertretungsdatum: Mittwoch, den 24.02.2021
St Leh. Kla. Fach Raum Vertr. Vertretung Bemerkung
02 SF 10A GE .......... HER  Herrmann  E; statt 7A (MU)
03 SF 10A GE .......... HER  Herrmann  E; statt 7A (MU)
Zurück zum Anfang